ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் தேவை:ஆய்வக உதவியாளர் ( 19,500--62,000) பதிவறை எழுத்தர் ( 15,900--50,400)( பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 25, 2020

ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் தேவை:ஆய்வக உதவியாளர் ( 19,500--62,000) பதிவறை எழுத்தர் ( 15,900--50,400)( பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி)

 ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் தேவை:ஆய்வக உதவியாளர் ( 19,500--62,000) பதிவறை எழுத்தர் ( 15,900--50,400)( பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி)


ஆய்வக உதவியாளர் தேவை

CLICK HERE ஆசிரியரல்லாத பணியாளர்கள் தேவை:ஆய்வக உதவியாளர் ( 19,500--62,000) பதிவறை எழுத்தர் ( 15,900--50,400)( பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி)

No comments:

Post a Comment