பள்ளிக் கல்வி - முறைசாரா கல்வி (Non Formal Education) திட்டத்தின் கீழ் 10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பயில சார்ந்த மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களே இணைத்தன்மை வழங்கலாம் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, February 27, 2021

பள்ளிக் கல்வி - முறைசாரா கல்வி (Non Formal Education) திட்டத்தின் கீழ் 10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பயில சார்ந்த மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களே இணைத்தன்மை வழங்கலாம் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக் கல்வி - முறைசாரா கல்வி (Non Formal Education) திட்டத்தின் கீழ் 10 மற்றும் 12 ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவர்களுக்கு உயர்கல்வி பயில சார்ந்த மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களே இணைத்தன்மை வழங்கலாம் - பள்ளிக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


Proceedings

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment