முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான GOOGLE MEET ஆய்வுக்கூட்டம் - கூட்டப்பொருள் - 21 குறிப்புகள்: நாள் 23.07.2021 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, July 23, 2021

முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான GOOGLE MEET ஆய்வுக்கூட்டம் - கூட்டப்பொருள் - 21 குறிப்புகள்: நாள் 23.07.2021

 முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்களால் நடத்தப்பட்ட அரசு, அரசு உதவி பெறும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கான GOOGLE MEET ஆய்வுக்கூட்டம் - கூட்டப்பொருள் -  21 குறிப்புகள்: நாள் 23.07.2021


கூட்டப்பொருள் குறிப்புகள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment