வகுப்பு 8 | கணக்கு | அளவைகள் | கூட்டு வடிவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு | அலகு 2 | பகுதி 3 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 26, 2021

வகுப்பு 8 | கணக்கு | அளவைகள் | கூட்டு வடிவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு | அலகு 2 | பகுதி 3

 வகுப்பு 8  | கணக்கு |  அளவைகள் |  கூட்டு வடிவங்களின் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு | அலகு 2 | பகுதி 3


வகுப்பு 8 கணிதம்

DOWNLOAD HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment