வகுப்பு 8 | கணிதம் | அளவைகள் | வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, சுற்றளவு மற்றும் வட்ட வில்லின் நீளம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, August 24, 2021

வகுப்பு 8 | கணிதம் | அளவைகள் | வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, சுற்றளவு மற்றும் வட்ட வில்லின் நீளம்

 வகுப்பு 8 | கணிதம் |  அளவைகள் |  வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, சுற்றளவு மற்றும் வட்ட வில்லின் நீளம


வகுப்பு 8 கணிதம்

DOWNLOAD HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment