பள்ளிக் கல்வி - 2020-21ஆம் கல்வியாண்டு - விலையில்லா மிதிவண்டி - கூடுதல் தேவை / இருப்பு நிலவரம் பொறுத்து மிதிவண்டிகளை நிரவல் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 2, 2021

பள்ளிக் கல்வி - 2020-21ஆம் கல்வியாண்டு - விலையில்லா மிதிவண்டி - கூடுதல் தேவை / இருப்பு நிலவரம் பொறுத்து மிதிவண்டிகளை நிரவல் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 பள்ளிக் கல்வி - 2020-21ஆம் கல்வியாண்டு - விலையில்லா மிதிவண்டி - கூடுதல் தேவை / இருப்பு நிலவரம் பொறுத்து  மிதிவண்டிகளை நிரவல் செய்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment