வகுப்பு 8 | அறிவியல் | காற்று | வேதி வினைகளுக்காண சொற் சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, September 9, 2021

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | காற்று | வேதி வினைகளுக்காண சொற் சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1

 வகுப்பு 8 | அறிவியல் |  காற்று |  வேதி வினைகளுக்காண சொற் சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1


வகுப்பு 8 அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment