வகுப்பு 8 | அறிவியல் | விசையும் அழுத்தமும் | பரப்பு இழுவிசை, பாகியல் விசை மற்றும் உராய்வு -அலகு 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, September 20, 2021

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | விசையும் அழுத்தமும் | பரப்பு இழுவிசை, பாகியல் விசை மற்றும் உராய்வு -அலகு 2

 வகுப்பு 8 | அறிவியல் | விசையும் அழுத்தமும் | பரப்பு இழுவிசை, பாகியல் விசை மற்றும் உராய்வு -அலகு 2


 வகுப்பு 8 அறிவியல்

WATCH HERE STD 8 SCIENCE VIDEO

No comments:

Post a Comment