வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள் | விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படைக் கணித செயல்பாடுகள் பற்றி அறிதல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 21, 2021

வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள் | விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படைக் கணித செயல்பாடுகள் பற்றி அறிதல்

 வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள் | விகிதமுறு எண்கள் மீதான அடிப்படைக் கணித செயல்பாடுகள் பற்றி அறிதல்


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE std 8 maths video

No comments:

Post a Comment