வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள்  | விகிதமுறு எண்களின் திட்ட வடிவம் விகிதமுறு எண்களின் ஒப்பீடு பற்றி அறிதல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, September 12, 2021

வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள்  | விகிதமுறு எண்களின் திட்ட வடிவம் விகிதமுறு எண்களின் ஒப்பீடு பற்றி அறிதல்

 வகுப்பு 8 | கணிதம் | எண்கள்  | விகிதமுறு எண்களின் திட்ட வடிவம் விகிதமுறு எண்களின் ஒப்பீடு பற்றி அறிதல்


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment