வகுப்பு 3 | கணக்கு | அளவைகள் | அலகு 3 | கிராம் , கிலோகிராம் போன்ற திட்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்தி கண்டறிதல் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 26, 2021

வகுப்பு 3 | கணக்கு | அளவைகள் | அலகு 3 | கிராம் , கிலோகிராம் போன்ற திட்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்தி கண்டறிதல்

 வகுப்பு 3 | கணக்கு | அளவைகள் | அலகு 3 | கிராம் , கிலோகிராம் போன்ற திட்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்தி கண்டறிதல்


வகுப்பு 3 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment