3 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 30, 2021

3 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்

 3 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்


3 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்

*🟣 🟢 புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


*🟣 தமிழ் வழி*


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு தமிழ் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


https://bit.ly/3w1PDQJ


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


https://bit.ly/3q6Gaaf


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


https://bit.ly/316pYuS


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


https://bit.ly/3EuPM2b


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு சமூக  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்*


https://bit.ly/3w16kvC


ஆங்கில வழி


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு கணிதம் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் EM*


https://bit.ly/3w6UwrV


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் EM*


https://bit.ly/3ELl999


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு சமூக  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் EM*


https://bit.ly/3nIkbU1

No comments:

Post a Comment