4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, October 30, 2021

4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்

 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்


4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்

தமிழ் வழி


 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் தமிழ்

https://bit.ly/2ZB9KK5


 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் ஆங்கிலம்

https://bit.ly/3CwUV9l


 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் கணிதம்

https://bit.ly/3w135oj


 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் அறிவியல்

https://bit.ly/3bo6zrh


 4 ஆம் வகுப்பு புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்  சமூக அறிவியல்

https://bit.ly/31aavtL


ஆங்கில வழி


4 ஆம் வகுப்பு  கணிதம் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் EM

https://bit.ly/31ib19i


4 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம் EM

https://bit.ly/3mvRFpu


4 ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் புத்தாக்க பயிற்சி கட்டகம்  EM

https://bit.ly/3nImWol

No comments:

Post a Comment