வகுப்பு 6 | கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் | எண்கள் | பகா மற்றும் பகு எண்கள் | அலகு 1 | பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 6, 2021

வகுப்பு 6 | கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் | எண்கள் | பகா மற்றும் பகு எண்கள் | அலகு 1 | பகுதி 1

 வகுப்பு 6 | கணிதம் | இரண்டாம் பருவம் | எண்கள் | பகா மற்றும் பகு எண்கள் | அலகு 1 | பகுதி 1


வகுப்பு 6 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment