வகுப்பு 6 | கணிதம் | எண்கள் | அலகு 1 | பாகம் 3 | பகாக் காரணிப்படுத்துதல் | பொதுக்காரணிகள் | மீப்பெரு பொதுக் காரணிகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 20, 2021

வகுப்பு 6 | கணிதம் | எண்கள் | அலகு 1 | பாகம் 3 | பகாக் காரணிப்படுத்துதல் | பொதுக்காரணிகள் | மீப்பெரு பொதுக் காரணிகள்

 வகுப்பு 6 |  கணிதம் |  எண்கள் | அலகு 1 | பாகம் 3 | பகாக் காரணிப்படுத்துதல்  | பொதுக்காரணிகள் | மீப்பெரு பொதுக் காரணிகள்


வகுப்பு 6 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment