வகுப்பு 6 | கணக்கு| எண்கள் | எண்களின் வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகள் | பகுதி 2 | பருவம் 2 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, October 13, 2021

வகுப்பு 6 | கணக்கு| எண்கள் | எண்களின் வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகள் | பகுதி 2 | பருவம் 2

 வகுப்பு 6 | கணக்கு| எண்கள் | எண்களின் வகுப்படும் தன்மைக்கான விதிகள் | பகுதி 2 | பருவம் 2


வகுப்பு 6 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment