வகுப்பு 8 | கணக்கு | இயற்கணிதம் | ஒருபடிச் சமன்பாட்டின் அமைந்த வாக்கியக் கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 3 | பகுதி 9 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, October 11, 2021

வகுப்பு 8 | கணக்கு | இயற்கணிதம் | ஒருபடிச் சமன்பாட்டின் அமைந்த வாக்கியக் கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 3 | பகுதி 9

 வகுப்பு 8 |  கணக்கு |  இயற்கணிதம் |  ஒருபடிச் சமன்பாட்டின் அமைந்த வாக்கியக் கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 3 | பகுதி 9


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment