ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, December 30, 2021

ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

 ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN வகுப்பு 1 முதல் 5 வரை

Lesson plan

*🟣 1 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3FN1Kpe

*🟣 TERM 3 STD 2  FULL LESSON PLAN TM / EM*

https://bit.ly/3HmcJ9h

*🟣 3 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3Ho8J8c

*🟣 4 ஆம் வகுப்பு ஜனவரி முதல் வாரம் LESSON PLAN ( TM / EM ) ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3z8JNii

*🟣 STD 5 JANUARY FIRST WEEK TAMIL LESSON PLAN*

https://bit.ly/3mI020P

*🟣 STD 5 JANUARY FIRST WEEK ENGLISH LESSON PLAN*

https://bit.ly/3sKzFLA

*🟣 STD 5 JANUARY FIRST WEEK MATHS LESSON PLAN*

https://bit.ly/3qyySKM

*🟣 STD 5 JANUARY FIRST WEEK SCIENCE LESSON PLAN*

https://bit.ly/3HlbyH3

*🟣 STD 5 JANUARY FIRST WEEK SOCIAL SCIENCE LESSON PLAN*

https://bit.ly/3pGb1K8

No comments:

Post a Comment