20.03.2022 அன்று அரசு பள்ளிகளில் நடைபெற கூடிய பள்ளி மேலாண்மைக் குழு பெற்றோர் கூட்டம் pamphlets printing மற்றும் மறுகட்டமைப்பு மாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவித்தல் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 17, 2022

20.03.2022 அன்று அரசு பள்ளிகளில் நடைபெற கூடிய பள்ளி மேலாண்மைக் குழு பெற்றோர் கூட்டம் pamphlets printing மற்றும் மறுகட்டமைப்பு மாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவித்தல் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 20.03.2022 அன்று அரசு பள்ளிகளில் நடைபெற கூடிய பள்ளி மேலாண்மைக் குழு பெற்றோர் கூட்டம் pamphlets printing மற்றும் மறுகட்டமைப்பு மாவட்டங்களுக்கு நிதி விடுவித்தல் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment