ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, March 19, 2022

ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் )

 ஆசிரியர்கள் தேவை ( 4 பள்ளிகள் )

Wanted Teachers 


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை  : WALK IN INTERVIEW 20.3.22 : M.Sc ( Maths , Physics, Chemistry, Botany , Zoology , Computer science ) M.A ( Tamil , English , History / B.E OR M.E*

https://bit.ly/3ubniqP


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : WALK IN INTERVIEW 20.03.22 : PG ,UG WITH B.Ed / MUSIC TEACHER / HINDI TEACHER*

https://bit.ly/3ql7SPD


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : WALK IN INTERVIEW : 20.03.22 : PG , UG ( SUBJECTS : TAMIL,  ENGLISH ,  MATHS , PHYSICS , CHEMISTRY ,  BOTANY , ZOOLOGY , ACCOUNTANCY , ECONOMICS,  BUSINESS STUDIES,  COMPUTER SCIENCE,  HISTORY , GEOGRAPHY,  DRAWING / CRAFT ( MONTESSORI TRAINED STAFF )*

https://bit.ly/3whAoFx


*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : PRIMARY TEACHERS / NURSERY TEACHERS / P.E.T / ACCOUNTANT*

https://bit.ly/37KhuwY

No comments:

Post a Comment