பணிவரன்முறை / தகுதிகாண் பருவம் / தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை ஆணை கோரி கருத்துருக்கள் பெறப்படும் நாளன்றே உரிய ஆணை வழங்க ஏற்பாடு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, March 11, 2022

பணிவரன்முறை / தகுதிகாண் பருவம் / தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை ஆணை கோரி கருத்துருக்கள் பெறப்படும் நாளன்றே உரிய ஆணை வழங்க ஏற்பாடு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 பணிவரன்முறை / தகுதிகாண் பருவம் / தேர்வு நிலை / சிறப்பு நிலை ஆணை கோரி கருத்துருக்கள் பெறப்படும் நாளன்றே உரிய ஆணை வழங்க ஏற்பாடு - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment