10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் ( ALL SUBJECTS ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, April 2, 2022

10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் ( ALL SUBJECTS )

 10 ஆம் வகுப்பு  இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் ( ALL SUBJECTS )

ANSWER KEY 

*🟣 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்*

https://bit.ly/3uaLHhD


*🟣 10ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள்*

https://bit.ly/3wKH4fG


*🟣 STD 10 MATHS 2ND REVISION ANSWER KEY TAMIL MEDIUM*

https://bit.ly/3NsXlMl


*🟣 STD 10 MATHS 2ND REVISION ANSWER KEY  ENGLISH MEDIUM*

https://bit.ly/3DnxGzO


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3LCNhyA


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு விடைகள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3uRl3cE

No comments:

Post a Comment