5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு - தமிழ் & ஆங்கிலம் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு - தமிழ் & ஆங்கிலம் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்

 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  தமிழ்  & ஆங்கிலம் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்

Model question paper 


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  தமிழ் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3knFb12


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு -  ஆங்கிலம் தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3rYnQA8

No comments:

Post a Comment