இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம். தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 29, 2022

இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம். தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் - மாநில திட்ட இயக்குநரின் கடிதம்

 இல்லம் தேடி கல்வி மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவில் குழு அமைத்தல், பணிகளை வரையறை 

செய்தல், மாதாந்திர சந்திப்புகள் நடத்துவதற்கான மாநில திட்ட இயக்குநரின் 

கடிதம். தன்னார்வலர்களுக்கு -ஏற்படும் பிரச்சனைகளுக்கு பதில் - மாநில திட்ட 

இயக்குநரின் கடிதம்

ITI 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment