ஆசிரியர்கள் தேவை - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, April 8, 2022

ஆசிரியர்கள் தேவை

 ஆசிரியர்கள் தேவை

ஆசிரியர்கள் தேவை 

*🟣 ஆசிரியர்கள் தேவை : PGT TAMIL ( 2 ) ENGLISH ( 3 ) MATHS ( 1 ) PHYSICS ( 1 ) CHEMISTRY ( 1 ) BIO /ZOO ( 3 ) HISTORY ( 3 ) COMPUTER SCIENCE ( 1 ) MONTESSORI ( 3 ) HINDI ( 3 ) INTERVIEW : 09.04.2022*

https://bit.ly/3uZc74Z


*🟣 WANTED PRINCIPAL & TEACHERS ( PRE PRIMARY / PRIMARY / SECONDARY / HIGHER SECONDARY ) NON TEACHING STAFFS : SALARY : 1.8 LAKHS - 6 LAKHS ( PER ANNUM ) APPLY BEFORE 09.04.2022*

https://bit.ly/3LOVsI5

No comments:

Post a Comment