2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 28, 2022

2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

 2 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டக் கையேடு ( தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி )

பாடத் திட்டக் கையேடு 


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3z4m0ll


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM) பருவம் 1*

https://bit.ly/3M332ic


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1

https://bit.ly/3LTF9Jx


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM  ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3z64a1w


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3wUP5gv


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM  ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3NDkjj5


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : TAMIL MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3LZrtga


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டக் கையேடு ( LESSON PLAN : ENGLISH MEDIUM ) பருவம் 1*

https://bit.ly/3GpSuZa

No comments:

Post a Comment