5 ஆம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் -சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 5, 2022

5 ஆம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் -சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள்

 5 ஆம் வகுப்பு -  மூன்றாம் பருவம் -சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள்

5 SOCIAL science 

5 ஆம் வகுப்பு - மூன்றாம் பருவம் -சமூக அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment