கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, May 5, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 

*🟣 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள  மாதிரி வினாத்தாள்கள் ( தமிழ் மீடியம் & ENGLISH MEDIUM )*

https://bit.ly/38OUjlt


*🟣 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள ஆங்கில வினாத்தாள்கள்*

https://bit.ly/3w4ZSnV


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு -   சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( ENGLISH MEDIUM - MODEL 1)*

https://bit.ly/3M4jYWp


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( ENGLISH MEDIUM - MODEL 2 )*

https://bit.ly/3PcIXsz


*🟣 ஆண்டு இறுதி தரநிலை அட்டவணை*

https://bit.ly/3OZMCtv


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு : தமிழ்   ANSWER KEY*

https://bit.ly/3w4ztqh


*🟣 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்புகள் வரை உள்ள ஆங்கில வழி வினாத்தாள்கள் -  ( MATHS / EVS / SCIENCE / SOCIAL )*

https://bit.ly/3w9JvGC


*🟣 EER Format - PDF*

https://bit.ly/3yhRc0n


*🟣 பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்*

https://bit.ly/3KNlhY4

No comments:

Post a Comment