கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 9, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் 4 , 5 ,6, 7 & 8 விடைகள்*

https://bit.ly/3NjWmNJ


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/3981Eg4


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல்  வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3vVPXSH


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/3wd9VHH


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3P2iGgp


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் TM*

https://bit.ly/397wzcr


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , அறிவியல் , சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் EM*

https://bit.ly/3LY2j2r


*🟣 6 ,7 ,8 & 9 கணிதம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3yvk1GN


*🟣 6 ,7 & 8 சமூக அறிவியல் வினாத்தாள் ( TM & EM )*

https://bit.ly/3wjtZbc

No comments:

Post a Comment