பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை : புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் ( அ முதல் ஊ வரை ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 21, 2022

பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை : புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் ( அ முதல் ஊ வரை )

 பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை : புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் ( அ முதல்  ஊ வரை )

புத்தகப் பயிற்சி வினா விடைகள் 

பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை : புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் ( அ முதல் ஊ வரை ) - CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment