கல்வி செய்திகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 18, 2022

கல்வி செய்திகள்

 கல்வி செய்திகள்

கல்வி செய்திகள் 


🟣 உதவி தலைமை ஆசிரியரின் பணிகள் என்னென்ன ?

https://bit.ly/3LEigKK


*🟣 STD 6,7 & 8 MATHS , SCIENCE LESSON PLAN : JUNE 20 - 24*

https://bit.ly/3N88xMS


*🟣 9th Std English Lesson Plan : June 20 - 24*

https://bit.ly/3xESssr


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் வகுப்பறைக் களங்கள்*

https://bit.ly/3n0i524


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் ARTS & CRAFTS - PDF*

https://bit.ly/3NYnna1


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் படங்கள் : பகுதி 3*

https://bit.ly/3mZIdtN


*🟣 தொடக்க நிலை வகுப்புகளுக்கான கற்றல் விளைவுகள்*

https://bit.ly/3O6EWof


*🟣 தொடக்க நிலை மாணவர்களுக்கான ஆங்கில சொற்களஞ்சியம்*

https://bit.ly/3tJU96u


*🟣 BASIC SYLLABLE CHART*

https://bit.ly/3mWWUOb


*🟣 SPOKEN ENGLISH TRAINING MODULE*

https://bit.ly/3y1iCXC

No comments:

Post a Comment