எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி POWER POINT (6 PDF FILES ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, June 3, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி POWER POINT (6 PDF FILES )

 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி POWER POINT (6 PDF FILES )

எண்ணும் எழுத்தும் 


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் கற்றல் விளைவுகள்*


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் TLM*

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - தமிழ் POWER POINT 1*

https://bit.ly/3MangGN


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - தமிழ் POWER POINT 2 ( MODEL CLASS )*

https://bit.ly/3xh8Ik8


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - தமிழ் POWER POINT 3*

https://bit.ly/3NVuobl


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் APP DEMO - TRAINING PPT*

https://bit.ly/3at2MvO


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும்- வட்டார அளவிலான  5 நாட்களுக்கான பயிற்சி கால அட்டவணை*

https://bit.ly/3GyqbHP


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி - LINK*

https://bit.ly/3sktvjX


*🟣‌ எண்ணும் எழுத்தும் கட்டகம் 4 , 5 ,6 ,7 & 8  விடைகள் PDF*

https://bit.ly/3z3w3aj

No comments:

Post a Comment