2022-2023ஆம் கல்வி ஆண்டின் 6-12 வகுப்புகளுக்கு, மாத வாரியான பாடத்திட்டம் (Month Wise Syllabus) - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 4, 2022

2022-2023ஆம் கல்வி ஆண்டின் 6-12 வகுப்புகளுக்கு, மாத வாரியான பாடத்திட்டம் (Month Wise Syllabus) - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு

 2022-2023ஆம் கல்வி ஆண்டின் 6-12 வகுப்புகளுக்கு, மாத வாரியான பாடத்திட்டம் (Month Wise Syllabus) -  பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு

SYLLABUS 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3byDm0v


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3JyOI1i


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3SnTen8


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3SCqur0


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3QlUnKc


*🟣11 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3SqvrD5


*🟣12 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் - 2022 - 2023 ( பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியீடு )*

https://bit.ly/3byYZhh

No comments:

Post a Comment