6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு கணிதம் வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, August 13, 2022

6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு கணிதம் வினாத்தாள்கள்

கணிதம் வினாத்தாள்கள் 


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3dwKGu0


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3SLRTXr


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3C3Yd6E


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3bVTA43


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3w2Q5iV


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3PmpTqo


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3SSi6Uu


*🟣 11ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3pfw8li


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் இடைப் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3dqKtbV

No comments:

Post a Comment