முதல் பருவத் தேர்வு - வகுப்பு 6 TO 10 - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, August 4, 2022

முதல் பருவத் தேர்வு - வகுப்பு 6 TO 10 - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்

 முதல் பருவத் தேர்வு - வகுப்பு 6 TO 10 - தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்

தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள் 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3cVGX9a


*🟣 7ஆம் வகுப்பு  தமிழ் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3zZDTSM


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3vEOz6B


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3StsjWS


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3brHvU5

No comments:

Post a Comment