9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, August 1, 2022

9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

 9 , 10 , 12 ஆம் வகுப்பு முதல் பருவ வினாத்தாள்கள்

முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள்கள் 


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு முதல்  பருவத் தேர்வு சமூகவியல் மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3vzUSrZ


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3PPUkWZ


*🟣 பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அலகுத்தேர்வு 1 ( TM & EM )*

https://bit.ly/3vvG3qC


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு முதல் திருப்புதல் தேர்வு தமிழ் மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3Q8JYBp


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் அலகுத்தேர்வு 1*

https://bit.ly/3zlKSnf


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முதல் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3Sk2ZTq


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் ( TM )*

https://bit.ly/3oJaK7I


*🟣 12 ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முதல் பருவ மாதிரி வினாத்தாள் ( EM )*

https://bit.ly/3SiGnCv

No comments:

Post a Comment