எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 4 - பாடக்குறிப்பு & TLM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, November 4, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 4 - பாடக்குறிப்பு & TLM

 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 4 - பாடக்குறிப்பு & TLM

எண்ணும் எழுத்தும் 

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 4 - தமிழ் - துணைக்கருவி 2 ( NEW TLM )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/2-4-2.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 4 - ஆங்கிலம் - துணைக்கருவி 2 ( NEW TLM )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/2-4-2_6.html?m=1

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 - அலகு - 4 LESSON PLAN*

https://bit.ly/3sUQQsr

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் பருவம் 2 - அலகு 4 - தமிழ்  ( நிலாவைப் பிடிக்கலாமா )TLM*

https://bit.ly/3hbe8rk

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - ENGLISH - UNIT 4  - ANIMALS IN THE FOREST - TLM*

https://bit.ly/3sY3vuP

எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - ஆங்கிலம் - அலகு 4 - ANIMALS IN THE FOREST ( IMPORTANT WORDS )

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/11/2-4-animals-in-forest-important-words.html?m=1

No comments:

Post a Comment