4,5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணைப்பு பாட பயிற்சி நூல் (Bridge Course) நடைமுறை படுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, November 23, 2022

4,5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணைப்பு பாட பயிற்சி நூல் (Bridge Course) நடைமுறை படுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 4,5 வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணைப்பு பாட பயிற்சி நூல் (Bridge Course) நடைமுறை படுத்துதல் சார்ந்து தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

Proceedings 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment