எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு , TLM , வகுப்பு 4 TO 8 LESSON PLAN , வகுப்பு 4 TO 8 FA ( B ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, November 13, 2022

எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு , TLM , வகுப்பு 4 TO 8 LESSON PLAN , வகுப்பு 4 TO 8 FA ( B )

 எண்ணும் எழுத்தும் பாடக்குறிப்பு , TLM , வகுப்பு 4 TO 8 LESSON PLAN , வகுப்பு 4 TO 8 FA ( B )

LESSON PLAN , TLM , FA ( B ) 


*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - பருவம் 2 - அலகு 5 - பாடக்குறிப்பு & TLM ( NEW TLM )*

http://bit.ly/3X14O9Z

*🟣 எண்ணும் எழுத்தும் - KIT BOX CATALOGUE*

https://bit.ly/3Rq9mUB

*🟣 4 & 5 ஆம் வகுப்பு பாடக்குறிப்பு‌  ( TM & EM )*

https://bit.ly/3g06UG6

*🟣 6 ,7 & 8 ஆம் வகுப்பு -  தமிழ் , அறிவியல் & சமூக அறிவியல் பாடக்குறிப்பு*

https://bit.ly/3Ng38oO

*🟣 6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் & கணிதம் NOTES OF LESSON ( NOVEMBER 3RD WEEK )*

http://bit.ly/3Uywt0i

*🟣 4,5,6,7 & 8 ஆம் வகுப்பு FA ( B ) வினாத்தாள் தொகுப்பு - பருவம் 2*

http://bit.ly/3WPeMLA


*🟣 ஆங்கிலம் கையெழுத்துப் பயிற்சி - WORKSHEET*

http://bit.ly/3AbWtGS

No comments:

Post a Comment