வகுப்பு 8 | அறிவியல் | காற்று வேதிவினைகளுக்கான சொற்சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 7, 2021

வகுப்பு 8 | அறிவியல் | காற்று வேதிவினைகளுக்கான சொற்சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1

 வகுப்பு 8 | அறிவியல் |  காற்று வேதிவினைகளுக்கான சொற்சமன்பாடுகளை எழுதுதல் | அலகு 11 | பகுதி 1


வகுப்பு 8 அறிவியல்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment