வகுப்பு 8 | கணக்கு | வாழ்வியல் கணிதம் | தள்ளுபடி மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 4 | பகுதி 3 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 7, 2021

வகுப்பு 8 | கணக்கு | வாழ்வியல் கணிதம் | தள்ளுபடி மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 4 | பகுதி 3

 வகுப்பு 8 |  கணக்கு |  வாழ்வியல் கணிதம் |  தள்ளுபடி மற்றும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்குகளைத் தீர்த்தல் | அலகு 4 | பகுதி 3


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment