வகுப்பு 8 | கணிதம் | இயற்கணிதம் | முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 | பகுதி 5 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, October 5, 2021

வகுப்பு 8 | கணிதம் | இயற்கணிதம் | முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 | பகுதி 5

 வகுப்பு 8 | கணிதம் | இயற்கணிதம் | முற்றொருமைகளை பயன்படுத்தி கணக்குகளுக்கு தீர்வு காணுதல் | அலகு 3 | பகுதி 5


வகுப்பு 8 கணிதம்

CLICK HERE TO WATCH VIDEO

No comments:

Post a Comment