ஆசிரியர்கள்/ஆசியரல்லா பணியாளர்களுக்கு பணிமேல் விடுப்பு (Leave on duty)அளித்தல் - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, October 8, 2021

ஆசிரியர்கள்/ஆசியரல்லா பணியாளர்களுக்கு பணிமேல் விடுப்பு (Leave on duty)அளித்தல் - முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்

 ஆசிரியர்கள்/ஆசியரல்லா பணியாளர்களுக்கு   பணிமேல் விடுப்பு (Leave on duty)அளித்தல் -  முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்


PROCEEDINGS

CLICK HERE TO DOWNLOAD CEO PROCEEDINGS

No comments:

Post a Comment