பள்ளிக்கல்வி- மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் 2 நாட்கள்(16-03-22 மற்றும் 17-03-22) நடை பெறுதல் - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல்- இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் நியமனம் -தகவல் தெரிவித்தல் சார்பு- பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, March 10, 2022

பள்ளிக்கல்வி- மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம் 2 நாட்கள்(16-03-22 மற்றும் 17-03-22) நடை பெறுதல் - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல்- இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் நியமனம் -தகவல் தெரிவித்தல் சார்பு- பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

பள்ளிக்கல்வி- மண்டல வாரியாக ஆய்வுக் கூட்டம்  2 நாட்கள்(16-03-22 மற்றும் 17-03-22) நடை பெறுதல் - பள்ளிக் கல்வித் துறையின் வளர்ச்சி மற்றும் மாணவர்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தல்- இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் இயக்குநர்கள் நியமனம் -தகவல் தெரிவித்தல் சார்பு- பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் செயல்முறைகள்

REVIEW MEETING 

CLICK HERE TO DOWNLOAD PDF FILE

No comments:

Post a Comment