6,7,8 & 9 ஆங்கிலம் வினாத்தாள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

6,7,8 & 9 ஆங்கிலம் வினாத்தாள்

 6,7,8 & 9 ஆங்கிலம்  வினாத்தாள்

English 

*🟣 6 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3KriIus


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3y0TuRb


*🟣 8 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3F0Jw3J


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள்*

https://bit.ly/3OJVRO7

No comments:

Post a Comment