7 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் : புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Thursday, April 28, 2022

7 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் : புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு

 7 ஆம் வகுப்பு  மூன்றாம் பருவம் : புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்: மூன்றாம் பருவம் : புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு ( TM )*

https://bit.ly/3koMsxA


*🟣 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம்: மூன்றாம் பருவம் : புத்தக வினாக்களின் தொகுப்பு ( EM )*

https://bit.ly/3Kpat2m

No comments:

Post a Comment