1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

*🟣 1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 ) ( அழகான வண்ணப் படங்களுடன் கூடிய வினாத்தாள்கள் ) தமிழ் வழி & ஆங்கில வழி*

https://bit.ly/3vWd7XX


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 2 )*

https://bit.ly/37Xngf6


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3kEwJdP


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்  2022 ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3KAtMWw


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - 2022 ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3s87x3A


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 ) ( தமிழ் , ஆங்கிலம் )*

https://bit.ly/38FNuTo


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - 2022  ( SET 2 ) ( ALL SUBJECTS )*

https://bit.ly/3LBONBi

No comments:

Post a Comment