1 முதல் 5 வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Sunday, May 8, 2022

1 முதல் 5 வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

 1 முதல் 5 வகுப்பு வரை உள்ள மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள்

மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் 


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்  SINGLE PDF FILE ( TM & EM )*

https://bit.ly/39AKoR6


*🟣 2 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் SINGLE PDF FILE  ( TM & EM )*

https://bit.ly/3s9RCSy


*🟣 3 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்  SINGLE PDF FILE ( TM )*

https://bit.ly/3kyZU22


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்  SINGLE PDF FILE ( TM & EM )*

https://bit.ly/3Kzk7PS


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்  SINGLE PDF FILE ( TM & EM )*

https://bit.ly/3w46nar

No comments:

Post a Comment