பருவம் 1 : வகுப்பு 5 தமிழ் : தமிழின் இனிமை புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, June 21, 2022

பருவம் 1 : வகுப்பு 5 தமிழ் : தமிழின் இனிமை புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள்

 பருவம் 1 : வகுப்பு 5 தமிழ் : தமிழின் இனிமை புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள்

புத்தகப் பயிற்சி வினா விடைகள் 

பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை : புத்தக பயிற்சி வினா விடைகள் ( அ முதல்  ஊ வரை )

https://bit.ly/3Nfo7pT


பருவம் 1 : வகுப்பு 5 : தமிழ் : தமிழின் இனிமை - வினாக்களுக்கு விடையளிக்க

https://bit.ly/3OemUAw

No comments:

Post a Comment