பருவம் 1 - ஐந்தாம் வகுப்பு TRAY CARDS ( ALL SUBJECTS ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, July 26, 2022

பருவம் 1 - ஐந்தாம் வகுப்பு TRAY CARDS ( ALL SUBJECTS )

 பருவம் 1 - ஐந்தாம் வகுப்பு TRAY CARDS ( ALL SUBJECTS )

TRAY CARDS


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  தமிழ் TRAY CARDS*

https://bit.ly/3zx5nPk


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் TRAY CARDS*

https://bit.ly/3zg6wtk


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  கணிதம் TRAY CARDS - TM*

https://bit.ly/3b5YyuH


5 ஆம் வகுப்பு  கணிதம் TRAY CARDS - EM*

https://bit.ly/3b7XRRv


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் TRAY CARDS - TM*

https://bit.ly/3JexENS


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு  அறிவியல் TRAY CARDS - EM*

https://bit.ly/3S1XdWa


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் TRAY CARDS - TM*

https://bit.ly/3bb8dQr


*🟣 5 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் TRAY CARDS - EM*

https://bit.ly/3zynCnf

No comments:

Post a Comment